Nyhedsmails

Du kan altid afmelde modtagelsen af mails fra SHN Energi, skriv blot til os, eller klik AFMELD

—————————————–

14-12-23:

Det er ingen hemmelighed at sensommeren og efteråret har været noget af en udfordrende tid for foreningen.

For det første har to bestyrelsesmedlemmer valgt at trække sig fra bestyrelsen. Først Martin Finseth, der er fraflyttet området, og senere har daværende formand og initiativtageren til hele projektet Jens Andreas Vestergaard, efter eget ønske valgt at trække sig. Det siger sig selv at når en så central person som selve initiativtageren trækker sig, efterlader det et enormt hul. Jens Andreas var ikke alene formand og initiativtager, men også den absolut drivende kraft og omdrejningspunkt for hele projektet.

Bestyrelsen har valgt at fokusere på det absolut mest essentielle for at projektet på sigt kan realiseres, nemlig at få landet en aftale med lodsejerne.

De næste to måneder frem mod generalforsamlingen i februar vil dette være bestyrelsens absolutte fokusområde. Lykkes det ikke inden generalforsamlingen at få en lodsejeraftale på plads, må vi nok se i øjnene at en realisering af projektet vil være overordentligt vanskeligt. 

Lodsejeraftale eller ej, er det en tyndslidt bestyrelse der sidder tilbage, og vi kan allerede på nuværende tidspunkt, se at der bliver et stort behov for udskiftning i bestyrelsen ifm. generalforsamlingen hvis foreningen skal køre videre.

Med venlig hilsen

SHN’s bestyrelse.

Spørgsmål til nyhedsbrevet og anden henvendelse kan ske til: mail@shn-energi.dk

—————————————–

8-9-23:

I aftes blev der afholdt et møde mellem bestyrelsen for SHN Energi og lodsejere i Sdr. Nissum Fjordenge. Alle lodsejere der potentielt kan blive berørt af projektet var inviteret. Formålet var at sikre fortsat enighed og fælles ”fodslaw” i det fremadrettede arbejde i at skabe et fælles VE projekt på Sdr. Nissum Fjordenge. 

Det var et godt og konstruktivt møde hvor der blev drøftet synspunkter, forslag og muligheder. 

Der er nu nedsat en arbejdsgruppe under SHN Energi med repræsentanter fra gruppen af lodsejere samt fra SHN’s bestyrelse, der skal arbejde med og varetage den mere praktiske udformning af projektet herunder også dialogen med Holstebro kommune og andre myndigheder. Og kommunen har vist handlekraft og allerede inviteret til møde fredag d. 15/9, så det ser lyst ud.

Arbejdsgruppen består af: 

Vinca Christensen, Kaj Jeppesen, Aksel Gade, Preben Bendtsen 

Af andre gode nyheder er der bevilget tilskud fra regionen kr. 100.000,- og LAG kr. 120.000,- til forarbejdet, og flere ansøgninger afventer stadigt svar. Vi takker for bevillingerne og vil selvfølgeligt leve op til forventningerne.

Ud over alt det er vi blevet indbudt til at deltage i et forskningsprojekt under DTU “Co-Green”, samt i en landdistriktskonference i oktober i Vejle.

—————————————–

24-8-23:

I går mødtes kommunens økonomiudvalg for at tage stilling til de i alt 22 indsendte forslag om nye VE-områder, bl.a. også de to forslag fra vores side, samt et tredje lodsejerforslag vedr. det samme område (Sdr. Nissum Fjordenge). Inden mødet havde vi dog opnået lokal enighed om at vi nu kun arbejder for et fælles forslag, ikke tre, og hvor såvel de endelige placeringer som valg af anlæg m.m. ude på engene sker i nært samarbejde med Holstebro Kommune.

Udvalget endte op med flg. beslutning:

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af at….

 • ansøgere af projekterne nr. 2, 6 og 9 opfordres til – med udgangspunkt i energifællesskabet – at fremlægge et konkret fælles projekt og – henset til tidligere undersøgelser – en vurdering af dets konsekvenser ift. de internationale beskyttelsesinteresser i og omkring Nissum Fjord og Felsted Kog. I vurderingen skal indgå de kumulative effekter fra øvrige anlæg i området

Vi takker hermed politikerne for at udvise rettidig omhu.

Efter et bestyrelsesmøde på tirsdag vil vi udsende en ny information med flere detaljer, foreløbigt ser bestyrelsen frem til fortsat at arbejde for at sætte området på landkortet med grøn energi, der igangsættes lokalt, finansieres lokalt, og forbruges lokalt.

—————————————–

16-8-23:

Efter et bestyrelsesmøde i går føler vi os nu godt rustet til det arbejde der følger, når Økonomiudvalget (forventeligt!) på mødet den 23/8 giver os lov til at fortsætte planerne, og forhåbentligt også omgående. Vi har finansieringen på plads, et fornuftigt budget, rådgivere parat, og en godt gennemarbejdet handlingsstrategi.

Vi forventer at køre flere parallelle handlinger for at være så effektive som muligt, hvilket f.eks. indebærer nedsættelse af særskilte arbejdsgrupper til at varetage de enkelte områder, i samarbejde med professionelle aktører. Nogen tager sig af lodsejerkontrakter, mens andre tager sig af energifællesskabet, mulige direkte EL-linjer, projektøkonomien, projektstyring etc.

En af vores partnere, Kim Tobiasen Rådgivning fra Varde, har gjort os opmærksom på et ”Kodeks for godt naboskab” som breder sig – det betyder at naboer til VE-anlæg ikke kun kan imødese engangs-kompensationer, men tilbydes en løbende opfølgning på diverse gener der måtte opstå, i anlægsfasen eller bagefter. Det begreb tager vi selvfølgelig også med ind i den videre planlægning.

Da Martin Finseth har fraflyttet området og derfor ikke kan være medlem af bestyrelsen, tager 1-suppleanten Erik Styrbjørn Petersen herefter over – vi siger samtidigt tak til Martin for en helhjertet indsats.

—————————————–

29-7-23:

Efter at formanden har været til stede ved markeder i Husby og Sdr. Nissum, har vi opdaget to ting:

Forbavsende få sommerhusejere har hørt om vores ide og forslag vedr. vind- og solenergi på engene. Ud af de ca. 100 foldere vi udleverede, var kun ca. 10 nogenlunde informeret i forvejen. Vi har derfor igen skrevet til bestyrelserne for grundejerforeninger i området, på opfordring af flere sommerhusejere, med håb om at de kan være med til at udbrede kendskabet.

Den anden – og for os ret store – overraskelse var, at kun to af de mange beboere som formanden mødte, havde en umiddelbar og generel negativ holdning til grøn omstilling, to andre ville ikke se solceller i landskabet, mens samtlige andre var særdeles positive over vores forslag til kommunen! Ca. hver tredje ud fra holdningen om at “vi må da absolut gøre noget nu”, andre “de store selskaber skal ikke løbe med det hele”, og “I har da fået fat i den rigtige måde at gøre det på”.

Besynderligt nok var der ikke en eneste der var skeptisk over for vindmøller i landskabet? Det havde vi ellers forventet.

Vi fik derfor også nye medlemmer, mens nogle selvfølgelig afventer kommunens udmelding, men i det store og hele oplevedes en stærk positiv tilgang, og også investeringslyst, så der blev selvfølgelig også udvist en stor interesse i økonomien i sådanne projekter.

—————————————–

3-7-2023:

Sommerferien, med sommerfester, torvedage og markeder står for døren. Vi ved det er en tid hvor også mange sommerhusejere er i området.

Derfor vil du kunne møde SHN Energi til en snak omkring foreningens formål, status på projektet, hvad SHN Energi kan betyde for dig o.s.v. 
Indtil videre har vi booket stadeplads til flg. arrangementer:

 • Husby Sommerfest lørdag d. 8. juli kl. 11:00 – 16:30
 • Torvedage i Sdr. Nissum, hver torsdag i juli 11:00 – 17:00

Det vil løbende blive evalueret om vi vil være at finde ved flere arrangementer i sommerlandet. Del gerne budskabet.
Rigtig god sommer til jer alle!

—————————————–

20-6-2023:

For nylig fik vi et støttebeløb på kr. 50.000,- til forarbejdet til et energifællesskab, tildelt fra Miljø- og Energifonden – vi siger tusind tak for opbakningen.

Kommunen har samtidigt besluttet at udsætte mødet vedr. de mange indsendte forslag til nye VE-områder, til august måned. Det betyder for os, at mange af de support- og samarbejdspartnere vi løbende har dialog med, må afvente nærmere besked indtil da.

Bestyrelsen har besluttet at fortsætte arbejdet med flere initiativer:

 • Udarbejdelse af mere præcise anlægs- og driftsbudgetter for både VE-anlægget og energifællesskabet.
 • Tilvejebringelse af risikovillig kapital til projektudvikling, d.v.s. alt det praktiske forarbejde til VE-anlægget.
 • Klargøring af et energifællesskab, et andelsselskab, til at tage vare på medlemmernes mulighed for at modtage strøm direkte fra VE-anlæggene.
 • Forberedelse af mulige såkaldte ”direkte linjer” fra VE-anlæggene til lokale erhvervsvirksomheder, med stort strømforbrug.

For at bevare handlekraften forventer vi at afholde en ekstraordinær generalforsamling kort efter kommunens møde i august, hvor de ovennævnte initiativer vil blive uddybet – naturligvis under forudsætning af at kommunen bakker os op!

Citat: Det er politikernes ambition, at vi skal firedoble produktionen af sol- og vindenergi på land inden for de næste syv år. Men ude i virkeligheden er udviklingen nærmest gået i stå. ”Vi lykkes kun, hvis vi finder den rette model for lokalt engagement og medejerskab,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M).

Bestyrelsen ønsker hermed alle en god sommer.

—————————————–

24-5-23:

Vi er nu tættere på en egentlig projektstyring, så vi er klar hvis kommunen giver os lov. Vi har afholdt møder med flere mulige partnere, og har nu to-tre scenarier klar, som både kommer til at afhænge af hvilket område kommunen godkender til VE-anlæg, incl. VE-fællesskab, samt hvor finansieringen til forundersøgelser osv. kommer fra. Vi skal selvfølgelig have sikkerhed for at kunne have den nødvendige og risikovillige kapital til rådighed – forventeligt lidt over 1 million kr. – hvoraf oprettelse af pilotprojektet ”VE-fællesskab” andrager knap halvdelen. Og her skal det igen slås helt fast, at foreningens medlemmer ikke risikerer mere end medlemskontingentet! Det er bl.a. også med den baggrund at der løbende oprettes flere selskaber, og i det forløb kan det ikke udelukkes, at bestyrelsen vælger at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for alle A- og B-medlemmer – den vil i så fald blive varslet i god tid jf. vedtægterne.

Et meget forsigtigt gæt for de næste måneder ser nogenlunde sådan ud:

14. juni – kommunens økonomiudvalg vurderer alle indkomne forslag på baggrund af forvaltningens forarbejde.

Ultimo juni – såfremt kommunens ØK-udvalg afgiver grønt lys, indgår bestyrelsen i et kontraktligt samarbejde med en projektadministrator, der sammen med en professionel VE-partner forestår det videre forløb.

Juli / oktober – et VE-udviklingsselskab (Aps) og et VE-fællesskab (a.m.b.a.) oprettes, og finansieringen af risikovillig kapital godkendes. Evt. efter en ekstraordinær generalforsamling.

—————————————–

24-4-23:

Et væld af møder i Købehavn, Århus, Holstebro og andre steder, som formanden har deltaget i, har bragt os noget nærmere et egentligt VE-fællesskab, som der nu er mulighed for at oprette, via en vedtaget lov (L37) i den forgangne uge, med ikrafttrædelse d. 1. maj 2023. Loven vil løbende blive fulgt op af 4-5 bekendtgørelser, som skal præcisere hvordan man i praksis kan få lov til at modtage sin egen grønne strøm fra et VE-anlæg i nærheden, uden at anlægget står på ens egen matrikel. Principperne om ”nærhed” samt den lokale tarif for transporten af strømmen fra VE-anlægget til vores stikkontakter (via RAH’s net i vores område) vil f.eks. være noget som vi med vores pilotprojekt kan være med til at fastlægge, da det ikke er skrevet ind i loven.

Derfor har foreningen nedsat en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, som allerede i maj barsler med et forsigtigt budget for oprettelsen, og samtidigt klargør flere ansøgninger om støtte til vores pilotprojekt. Vi er ikke det første VE-fællesskab, men vi er de første i landet, som på tværs af flere landsbyer etablerer et sådant nyt fællesskab, så det bliver interessant at udvikle. Ikke bare for private forbrugere, men bestemt også for kommunale ejendomme i lokalområdet, som også gerne må deltage, samt for landbrug og andre erhvervsdrivende. Der kan virkeligt være store fordele, besparelser og synergieffekter forbundet med at være ”grøn”, som betyder at EL-forbruget bevisligt kommer direkte fra et lokalt VE-anlæg, og kommunen og virksomhederne dermed sparer CO2 udledninger. Måske kan det ligefrem tiltrække virksomheder med et stort EL-forbrug?

Fra forskellig side er der udtrykt interesse for at støtte vores projekt, og vi er også blevet opfordret til at indsende ansøgninger. Nogen har også bedt os om at udarbejde en egentlig drejebog over tilblivelsen, så andre senere hen kan få gavn af det. Men det kræver selvfølgelig alt sammen, at vi har noget grøn strøm i nærheden at ”dele ud af”!

Det vi kun venter på lige nu, er som tidligere nævnt kommunens masterplan for kommende VE-områder, hvor vi naturligvis mener at vores forslag om at dedikere nogle arealer på engene i området til vores fælles og lokalt forankrede VE-pilotprojekt vil være helt naturligt at tilgodese. De første politiske tilkendegivelser ventes inden for de næste par måneder, når ØK-udvalget inden sommerferien bliver forelagt forvaltningens indstillinger.

—————————————–

2-4-23:

Der er nogle få medlemmer der ikke har betalt kontingent, hvorfor I er fjernet fra medlemslisten – men I er ikke fjernet fra nyhedsmail-listen, så derfor får I stadigt denne mail – sig endelig til hvis I gerne vil fjernes fra den!

Vi vil hermed gerne gøre opmærksom på hele tre spændende arrangementer i løbet af den næste måned:

Mandag d. 3. april kl. 19.00 på Tvind: Vestjyllands Energi- og Miljøforening, landsforeningen Vedvarende Energi samt Tvindkraft inviterer til offentlig møde om Energifællesskab, bl.a. også med indlæg om vores projekt – gratis adgang, ingen tilmelding.

Fredag den 28. april kl. 16.00, Ølstrup: Studietur til Nørhede-Hjortmose VE-anlæg – gratis adgang for foreningens medlemmer, men er der ledige pladser (max. 55) kan de købes af ikke-medlemmer for kr. 100,-. Kræver tilmelding.

Mandag den 1. maj kl. 19.00 i Staby Sognegård: Forskningens Døgn, Uddannelses- og Forskningsministeriet, et arrangement i et samarbejde mellem Vesterhavsklyngen og SHN Energi. Foredrag og debat ved lektor Julia Kirch Kirkegaard, DTU, om lokal modstand mod vindkraft, ”Hvem skal eje vinden”. Gratis adgang, kræver tilmelding.

—————————————–

23-3-23:

Foreningen afventer p.t. kommunens masterplan vedr. egnede VE-områder (ca. maj-juni), men indtil da arbejder bestyrelsen selvfølgeligt videre:

 • Vi har haft et konstruktivt møde med den lokale repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening, hvor der var fuldstændig enighed om at det er gavnligt med et godt fremtidigt samarbejde omkring et kommende VE-anlæg på engene.
 • Alle medlemmer er inviteret på en studietur 28. april til Nørhede-Hjortmose VE-anlæggene, hvor der både vises og fortælles om tilblivelsen af parken, og dens betydning for lokalområdet og den grønne omstilling. Ikke-medlemmer kan deltage (kr. 100,-) såfremt der er ledige pladser (maks. 55), kontakt gerne bestyrelsen for at blive skrevet op.
 • Vi er i gang med forarbejdet til et energifællesskab, fordi allerede pr. 1. maj forventes vedtaget en ny forsyningslov, som indeholder en del afklaring. Det er dog også blevet udtalt på et nyligt seminar (hvor formanden deltog) af både forskere, kommunale embedsmænd, konsulenter og politikere, at selv om der stadigt er uklarheder, så ”kan vi nogenlunde selv skabe bestemmelserne…..!”. Sagt på en anden måde: Eftersom vi har et pilotprojekt, så kan vi reelt være med til i et samarbejde med vores netselskab RAH og andre aktører, at vise andre hvordan man kan skabe et godt energifællesskab. Sandsynligvis vil vores næste skridt derfor være etableringen af en arbejdsgruppe (en Task Force?) med to overordnede formål: Hurtigst muligt at skaffe støtte til etableringen (ca. kr. 100-200.000,-), samt arrangere møder eller events for at klæde alle parter bedre på, dvs. skaffe mere viden om fakta og muligheder.

En del har spurgt, om det har nogen betydning ved senere køb af andele i vores VE-anlæg, hvorvidt man lige nu er medlem af opstartsforeningen SHN Energi eller ej? Og ja, det har det, fordi selv om alle i lokalområdet senere vil blive tilbudt andele på lige vilkår, så er det kun medlemmerne der kommer til at bestemme hvordan selskabskonstruktionen bliver: Om det bliver et I/S – a.m.b.a. – f.m.b.a. – A/S – K/S eller andet, og hvor mange andele hver enkelt kan købe o.m.m., samt hvordan vi sikrer at det lokale ejerskab ikke ”sælges ud af kommunen”? Så et medlemskab giver kort og godt indflydelse på fremtidens SHN Energi!

Hvad så med A og B-medlemskab? Både A og B-medlemmer har fuld adgang til alle møder og begivenheder, og dermed faktisk også indflydelse på beslutninger m.m. – men i tilfælde af en regulær afstemning blandt medlemmerne, så er kun A-medlemmer stemmeberettigede

—————————————–

14-2-2023:

Præcis i dag er det deadline for indsendelse af forslag til kommunen om nye VE-områder, og vi har valgt at indsende to gode forslag, hvor det ene udmærker sig ved at have klare og entydige lodsejeraftaler, mens det andet udmærker sig ved at være lidt større og en anelse bedre placeret. Men det er jo nu op til politikerne at vurdere. Se dem begge på vores hjemmeside.

Der snakkes meget om “lokal forankring”, og som det udtryktes på en konference for nylig, så bliver det praktiseret på flere måder: Nogle af de større VE-selskaber kommer typisk med en masse penge, endda også konsulenter m.h.p. at “hjælpe” de lokale borgere med at omsætte de store millionbeløb – det som nogen kalder “hold-kæft-bolsjer”. Andre selskaber er mere dernede, hvor det starter med en kop kaffe ved hr. og fru Jensens kaffebord, for at finde ud af hvor og hvordan der kan være VE-anlæg i området – altså “nedefra”, og det er den form vi som forening har arbejdet efter. Derfor kan vi også love både medlemmer og lokalsamfund, at såfremt vi vælger at fortsætte arbejdet i samarbejde med et udviklingsselskab som projektleder, fordi det har visse fordele, så kommer vi ikke til at fravige de vigtigste formål med foreningen. Og det er bl.a. indflydelse på vigtige elementer, såsom….

 • placeringer (i samarbejde med lodsejerne og kommunen)
 • anlæggenes størrelse (i samarbejde med kommunen)
 • fordeling af andele
 • det videre driftsselskab
 • og meget mere.

Her og nu kan vi reelt kun afvente kommunen. Men vi i bestyrelsen sidder selvfølgelig ikke bare passivt og venter, der er flere ting vi godt kan forberede, f.eks. opstartsfinansiering, samarbejdspartner og energifællesskab osv. Vi har fået et par gode henvendelser om sparring og bistand i noget af forløbet, og det vil vi tage op på næste møde. Vi vil sandsynligvis også få brug for en opstarts-gruppe, der afdækker muligheder og udfordringer i vores kommende borgerenergifællesskab, så der vil vi også gerne opfordre dig, der interesserer dig meget for den del, om at tilmelde dig et sådant forum. Du behøver ikke være specielt vidende om begrebet – for det er vi heller ikke! Men du bør have lyst til at vide mere om det, og som minimum bruge lidt mødetid på det.

Er du ikke medlem endnu, men gerne vil støtte en god lokal sag, så tilmelder du dig blot her på siden, kontingentet er kun kr. 250,- for et helt år.

—————————————–

9-2-2023:

På generalforsamlingen mandag den 6. februar blev de nye vedtægter vedtaget omgående, p.g.a. det store fremmøde (ca. 80 i alt). Samtidigt var der en god og livlig debat, hvor bestyrelsen bl.a. blev opfordret til at forsøge et samarbejde med et par lodsejere om at indsende et fælles forslag til kommunen, indeholdende et samlet oplæg til et afgrænset projektområde. Men til trods for de positive tilkendegivelser på generalforsamlingen og fornyet dialog, hvor bl.a. tre fra bestyrelsen deltog i et timelangt møde, har det ikke været muligt at nå en aftale med et for os fornuftigt og afbalanceret indhold. Derfor færdiggør bestyrelsen nu det oprindelige forslag til kommunen, vedlagt grundige analyser af støjgener og placeringsmuligheder i området, udarbejdet af firmaet EMD, Ålborg. Der udarbejdes i forslaget to oplæg vedr. vindmøller, med en højde til vingespids på hhv. 150 m og 180 m, samt et oplæg til solceller på 20 – 50 hektar på lavbundsarealerne. Forslaget vil være tilgængeligt på vores hjemmeside senest mandag den 13/2.

Forslaget indgår herefter i kommunens videre arbejde med at tilvejebringe en overordnet plan for mulige placeringer af kommende VE-anlæg i kommunen, og afhængigt af antallet af forslag vil resultatet tidligst kunne forventes til ca. maj-juni.

I mellemtiden vil bestyrelsen bruge tiden på fortsat at afsøge mulig finansiering af projektarbejdet, samt oprettelsen af et egentligt borgerenergifællesskab. Hvad angår finansieringen af projektarbejdet (forundersøgelser m.v., advokat og revisor etc.), som dermed handler om det man må kalde “risikovillig kapital”, er der forskellige muligheder for støtte, som bestyrelsen vil gå dybere ind i.

Borgerenergifællesskabet har samme problematik, men derudover den udfordring at lovgrundlaget ikke er på plads endnu – bestyrelsen følger det selvfølgelig tæt.

På en nylig konference med Green Power Denmark og Københavns Universitet blev det igen understreget fra flere sider, at den nødvendige udbygning af VE-anlæg på land i høj grad vil kræve lokalsamfundenes “involvering”, et udtryk som er mere krævende end blot lokal forankring og anparts-uddelinger. Med andre ord: Det pilotprojekt som vi i SHN Energi har gang i lige nu, er faktisk præcis det som flere talere, såvel fra udviklingsselskaber som forskere, fremhævede som den helt rigtige metode til at opnå mindre lokal modstand. Så vi i bestyrelsen håber stadigvæk på opbakning fra byrådets politikere til at kunne arbejde videre med både et større VE-anlæg samt et tilhørende borgerenergifællesskab.

—————————————–

5-2-23:

Vi afholder årets ordinære generalforsamling mandag den 6. februar kl. 19.00, men ikke i Husby Sognegård som varslet, p.g.a. en større fejl på varmeanlægget. Den flyttes i stedet til Multihallens Grønne Cafe i Sdr. Nissum. Husk, alle medlemmer er velkomne, men iflg. vedtægterne har kun fastboende i lokalområdet stemmeret.

Efter et godt besøgt medlemsmøde i Staby den 28. jan. har bestyrelsen nu færdiggjort sit forslag til nye vedtægter, et forslag til fordeling af andele, samt et udkast til det forslag vi skal indsende til Holstebro Kommune senest den 14. februar. Hvis forslagene bliver vedtaget på generalforsamlingen den 6., vil de blive tilgængelige her på hjemmesiden dagen efter.

Da en vedtægtsændring kræver mindst 2/3 flertal, og der minimum skal være fremmødt 1/3 af de stemmeberettigede (som p.t. udgør 202 medlemmer), så bliver der måske behov for en ekstraordinær generalforsamling, hvor de nye vedtægter kan vedtages med 2/3 flertal, uanset antallet af fremmødte, og den har bestyrelsen indkaldt til i Multihallens Grønne Cafe torsdag d. 9. februar k. 19.00 – men den annulleres jo selvfølgelig, hvis der er stemmer nok til stede på den ordinære generalforsamling.

—————————————–

25-1-23:

Bestyrelsen er nu klar til at præsentere medlemmerne for vores forslag til nye vedtægter, samt vores forslag vedr. projektområde, antal møller, solcelleanlæg, fordeling af andele osv., samt herunder vores forslag til kommunen om godkendelse af området, som vi anfører bør være specielt beregnet og dedikeret til vores pilotprojekt, der bl.a. inkluderer et energifællesskab.

Alle disse forslag vil blive diskuteret på et kommende møde for alle medlemmer (en invitation sendes direkte senere), inden vi afholder en ordinær generalforsamling i februar. Husk derfor, at enhver myndig person der er bosiddende i lokalområdet, eller er ejer af fast ejendom i området, kan tegne medlemskab og dermed få ret til indflydelse – ikke bare på anlægget, men også på hvordan det hele skal fordeles og konstrueres. Ønsker du at blive medlem, eller kender du nogen der gerne vil, koster det lige her og nu kun kr. 50,- og du melder dig ind på denne hjemmeside.

—————————————–

18-1-23:

Vi har fra bestyrelsens side nu besluttet – med baggrund i den meget store og støt stigende medlemsopbakning (vi har rundet 200 forleden) – at udarbejde et forslag til kommunen om godkendelse af et nærmere afgrænset område i Nissum Fjordenge, dedikeret og specifikt tilegnet vores pilotprojekt, som bl.a. også indeholder et projekt ”energifællesskab” mellem 3-5 landsbyer og sogne.

I vores forslag vil der blive lagt vægt på at de endelige placeringer af VE-anlæggene vil bero på en stor grad af samarbejde og frivillige aftaler. De mere overordnede hensyn vedr. pilotprojektet vil dog vægte tungt, og i mindre grad den enkelte lodsejers specifikke krav til placeringer. Med udtrykket ”overordnede hensyn” tænker vi primært på vindforhold, naboer, visuelle indtryk, miljøforhold, nærhedsprincippet i et energifælleskab o.l., og disse elementer vil så indgå i vores forslag til kommunen. Det endelige projekt vil naturligvis skulle fastlægges senere i et konstruktivt samarbejde med kommunens forvaltning og politikere, hvor vi vil bede uvildige eksperter om ganske frit at foreslå fornuftige og præcise placeringer ud fra de nævnte kriterier, og indenfor området.

På vores medlemsmøde lørdag den 28. januar, og forhåbentligt i god tid inden, (indbydelsen sendes direkte til alle medlemmer senere) vil vi præsentere bestyrelsens ide til det beskrevne forslag til kommunen. Ligeledes vil vi også præsentere et oplæg om fordeling af andelene, finansiering af forarbejdet, et oplæg til nye vedtægter og et forsigtigt skøn over VE-anlæggets økonomi etc. De kommer dog ikke til afstemning på medlemsmødet, men først til generalforsamlingen d. 6. februar.

Hvad angår ”borgerenergifællesskab” – altså muligheden for at ”modtage sin egen strøm direkte i stikkontakten” – ved vi at såvel forsker og rådgiver Ulrik Jørgensen som flere interesseorganisationer arbejder benhårdt på at få fastlagt de endelige forhold. Det skulle gælde fra 1. januar, men er desværre endnu ikke helt på plads. Indtil videre vil vi forsøge at holde alle fuldt opdateret her på hjemmesiden under ”Energifællesskab”.

—————————————–

8-1-2023:

Bestyrelsen har nu bakset med lodsejerne i et stykke tid, og det har ikke været lige kønt alt sammen. I morgen tidlig tilsender vi dem alle et ultimativt krav om at tilslutte sig vores såkaldte samarbejdsaftale senest fredag den 13/1, ved at indbetale et depositum. Aftalen kan fra i morgen ses på hjemmesiden under “Foreningen”. På lørdag kender vi så lidt mere præcist vore muligheder for at gennemføre projektet, og den mulige størrelse på anlæggene, og kan derfor komme videre. Eller droppe det……(?!)

Vi har igangsat en medlemskampagne, og er ved at runddele en folder til alle lokale i området – har du i morgen ikke modtaget en sådan i din postkasse, så ligger de ved alle dagligvarebutikker, samt på hjemmesiden under “Arkiv/dokumenter”. I må meget gerne opfordre alle I møder i lokalområdet om at tilmelde sig medlemskab, antallet af medlemmer betyder noget for vores videre arbejde. P.t. har vi rundet 100 A-medlemmer og 8 B-medlemmer.

Vi har også vedtaget flg. vigtige arrangementer:

 • Medlemsmøde lørdag d. 28. januar kl. 10.00 i Staby Sognegård
 • Ordinær generalforsamling mandag d. 6. februar kl. 19.00 i Husby Sognegård

Det første, medlemsmødet, er tænkt både som en orientering til nye medlemmer, men mindst lige så meget som en åben debat om nye vedtægter, fordeling af andele, placeringsmuligheder, projektudvikling, budgetter etc. etc. Det skyldes at vi gerne vil undgå at den ordinære generalforsamling løber ind i for mange uafklarede ting, fordi vi er lidt i tidnød: Tirsdag den 14. februar er deadline for ansøgning til kommunen om godkendelse af vores projekt!

Vi indkalder til møderne senere, og vedhæfter dertil nogle oplæg.

Vi får heldigvis en masse gode spørgsmål og kommentarer, mest om energifællesskab, også kaldet borgerenergifællesskab, og vi forsøger løbende at holde jer opdateret via vores hjemmeside, hvor der findes en side kaldet energifællesskab, og den bliver også indimellem gennemset af forsker og rådgiver Ulrik Jørgensen, som er specialist på området.

—————————————–

20-12-2022:
Det er rimeligt hektisk!
Efter at have afholdt lyttemøder med de fleste lodsejere (et par stykker ønsker ikke at medvirke) er vi klar til at forfatte en egentlig kontrakt til underskrift primo januar, når en jurist har været inde over. En kontrakt der indeholder fornuftige beløb til lodsejerne, både en markedsbestemt takst for rådigheden over området til VE-produktion, og en erstatning for det forbrugte areal, samt nogle enkeltstående betingelser vi har lovet.
Nogle få lodsejere ønsker at genoplive et tidligere projekt, og vil derfor ikke være en del af vores oplæg, og da vi skal overholde ekstra gode afstande til naboer m.m. så bliver vores projekt nok ”kun” på 4 vindmøller á 3-4 MW (vingehøjde 150m) og et mindre solcelleanlæg på ca. 10-20 hektar, placeret diskret på lavbundsjord, evt. uden indhegning af hensyn til vildtet. Vi planlægger at benytte et professionelt firma (EMD i Ålborg vil gerne) til at udarbejde placeringer, støjberegninger og visualiseringer etc.
Samtidigt begynder vi en opstart af projekt Energifællesskab, så vi også kan være klar med et oplæg vedr. dette sidst i januar.
Endvidere har vi fået flere anbefalinger på at indarbejde et kommende brint-anlæg (PtX / Power-to-X) i det videre arbejde, og det har vi taget til os.
Vi forhandler p.t. med professionelle projektudviklere om muligheder og betingelser for bistand, til projektbeskrivelser, budgetter etc. De elementer vi står fast på er andelstanken (som det hele jo bygger på), salg af andele ”fra bunden” til så mange lokale som muligt, og at undgå at projektet bliver delvist finansieret eller ”solgt” ud over lokalområdet, og i hvert fald ikke ud over kommunegrænsen.
De åbne kontormøder i sognene hver tirsdag ophører, da der kun var få fremmødte.
I første halvdel af januar vil vi omdele en info-folder til alle husstande i området, incl. sommerhusene, med henblik på medlemshvervning – er der nogen der har en god ide til det arbejde, eller skal vi købe os til det? Målsætningen er min. 300 medlemmer inden februar, p.t. har vi rundet 83.
For at kunne nå det hele inden 14. februar har vi valgt at dele arbejdet op i flere grupper, og vi planlægger også et uforpligtende medlemsmøde lørdag den 28. januar kl. 10.00, I skal nok høre nærmere om det. Det er fordi vi ikke vil risikere til den ordinære generalforsamling, som er planlagt til den 6. februar 2023, at stå med forslag til nye vedtægter, projektskitser og –oplæg m.m. som ikke vinder genklang hos jer medlemmer, det kan give noget rod! Alle forslag bliver selvfølgelig også lagt helt åbent frem her på hjemmesiden inden medlemsmødet og generalforsamlingen.
Vi er åbne over for at feriehusejere kan være medejere af VE-anlægget og med-forbrugere i energifællesskabet, men vi vil nok sætte et loft over antallet af andele til den enkelte, for at sikre ejerskab i lokalområdet.
Har du mon tid og lyst til at hjælpe os i en af flg. grupper, så kontakt os endelig:
• Lodsejeraftaler
• Energifællesskab start-op
• Forslag til opdaterede vedtægter og selskabskonstruktion
• Husstandsomdelt brochure
• Budgetter

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig God Jul

—————————————–

11-12-2022:

Vi er i fuld gang med at holde møde med alle de lodsejere, der har takket ja til at fremlægge deres ønsker, krav og forventninger. Vi forventer at være færdige inden jul, og afholder derfor et bestyrelsesmøde den 19/12 hvor vi beslutter det videre forløb. Der er afholdt enkelte møder, hvor der selvfølgelig som ventet er dukket udfordringer op, men ikke umiddelbart uløselige, da det mest handler om økonomi og fordelingen af samme.

Eftersom kommunen nu har meddelt at fristen for at ansøge om godkendelse af området til VE-produktion er den 14. februar 2023, så skal vi have en projektskitse klar inden da. Den skal også godkendes på en generalforsamling, som derfor fastsættes til afholdelse allerførst i februar. Som det ser ud nu bliver tidsplanen derfor som følger:
19/12 – tidsplan med generalforsamling fastsættes
primo januar – lodsejeraftaler færdiggøres og underskrives
medio januar – projektet deltaljeres og beskrives, herunder budgetter og fordeling af andele
ultimo januar – dagsorden til generalforsamling udsendes
primo februar – generalforsamling
13/2-23 – projektforslag indsendes

Vi vil forsøge at holde jer løbende og fuldt orienteret, men skal selvfølgelig også respektere at der i forløb med forhandlinger også er rimelige hensyn at tage til fortrolighed.

Opfordring: Vi får brug for at uddele enkelte opgaver til arbejdsgrupper, hvor også andre udenfor bestyrelsen kan deltage. Besidder du derfor en erfaring og/eller uddannelse indenfor eksempelvis solcelleanlæg – vindkraftanlæg – disses økonomi, drift, anlæg og finansiering – jura – administration – energifællesskab – eller andet, så tøv ikke med at kontakte bestyrelsen!

Comments are closed.